Aantrekkelijk wonen in dorpen en steden

 • water dichter bij de mensen brengen
 • gezond water voor vissen, vogels en waterleven
 • schoon zwemwater (blauwalg voorkomen)
 • aantrekkelijke oevers van kanalen, vaarten en sloten
 • Bewoners van Flevoland beschouwen de waterveiligheid als vanzelfsprekend; er wordt nauwelijks stilgestaan bij de risico’s van het wonen in een polder. Werk aan Water wil daarom investeren in waterbewustzijn.

  Voldoende financiën beschikbaar

  Klimaatsverandering en bodemdaling eisen op termijn versterking van dijken. Werk aan Water vindt dat er voldoende gelden beschikbaar moeten zijn voor veilige dijken.

  Veiligheidsnormering

  Het Deltaprogramma beschrijft een nieuwe veiligheidsnormering. Werk aan Water ondersteunt de zogeheten basisveiligheid voor iedereen. Weliswaar vragen stedelijk gebied met een grotere bevolkingsdichtheid om een hogere basisveiligheid dan dunbevolkte gebieden, maar het waterschap zal aanvullend beleid moeten formuleren met betrekking tot waterveiligheid in dunbevolkte gebieden.

  Drietal maatregelen

  Werk aan Water wil in het kader van de meerlaagsveiligheid aanvullende maatregelen nemen:

  • Aandacht voor rampenbeheersing en evacuatie;
  • Veilige dijken hebben een stevige bekleding. Beweiding van de dijken door schapen is door de jaren heen bewezen; Werk aan Water wil dit beeld continueren;
  • Een effectieve bestrijding van muskusratten moet de veiligheid van dijken en watergangen waarborgen.

  Download het volledige partijprogramma

   

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV